Promentor Finans Personuppgiftspolicy

Promentor Finans Personuppgiftspolicy

På Promentor Finans (”Promentor”) värnar om våra kunder. Vi ser alltid till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din och dina kunders integritet. Detta innebär att vi bara tar in de uppgifter vi behöver för att ha möjlighet att utföra våra tjänster eller det som lagen kräver. Genom att använda Promentors tjänster accepterar du denna Personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

 

Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och dina kunder samt hur vi hanterar dessa. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, som till exempel lån, fakturaköp eller kundservice, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv eller dina kunder på olika sätt. Exempel på dessa tillfällen är:

• Vid ansökan om lån hos Promentor

• När du vill uppdatera eller ändra dina villkor

• När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida

• Vid ingående av avtal

• När du vill sälja fakturor

• När du skickar fakturor eller inkassoärenden för hantering

 

När du vill teckna ett avtal eller har frågor gällande pågående affärsrelation eller annan känslig information hos Promentor behöver vi veta vem du är. Av den anledningen kan du komma att behöva identifiera dig, vanligast genom BankID. Informationen används för att säkerställa din identitet och berättigande till informationen.

 

För att ha möjlighet att göra en kreditbedömning vid ansökan om någon typ av kredit kommer vi att behöva ta in uppgifter så som ålder, inkomst, kontaktuppgifter m.m. Denna information kommer att sparas tills beslut om avtal ska ingås eller inte är fattat. I de fall avtal inte ingås kommer dina personuppgifter att anonymiseras.

 

Vid tecknande av avtal med Promentorkommer dina kreditbedömningsuppgifter att sparas tills avtalet är avslutat. Utöver de uppgifter vi har från kreditbedömningen kan ytterligare information behövas, t.ex. bankkontouppgifter för utbetalning och syfte med krediten. Dessa uppgifter sparas tills lånet är avslutat. Bokföringslagen föreskriver att vi sparar uppgifter för fakturering i 7 år, efter det anonymiseras dessa.

 

För att uppdatera dina personuppgifter eller om du vill veta vilka uppgifter vi har hos oss vänligen kontakta sakerhet@promentorfinans.se

 

Definitioner av kategorier av personuppgifter:

• Personnummer – personnummer inkluderar dina sista 4 siffror i personnumret.

• Kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

• Inkomstuppgifter – Lönespecifikation eller andra inkomstunderlag

• Syfte med kredit – vad krediten ska användas till

• Befattning inom bolaget – vilken roll du innehar i företaget du representerar

• NYC information – information för att kunna göra en bedömning av risk för penningtvätt, såsom PEP, sanktionsslagningar och utdrag ur brottsregister

• Anställningsform –typ av anställning eller annan inkomstkälla

• Hemförhållanden – boendeform, civilstånd, antal hemmavarande barn

• Kostnad för övriga lån och krediter – summering av kostnader per månad avseende övriga krediter.

• Kreditupplysning – kreditupplysningen görs via UC, se närmare https://www.uc.se/personupplysningar/

• KALP – Kvar Att Leva På kalkyl, uträkning för att säkerställa betalningsutrymme

• Bankuppgifter –Kontouppgifter, utdrag på kontouppgifter

• Ljudupptagningar/ E-post – Inspelade samtal vid inringade till kundtjänst, inkommande e-post

 

Förteckning av personuppgifter som hanteras för prospektering av nya kunder.

För att Promentor ska kunna ge nya kunder möjligheten att ta del av våra tjänster söker Promentor potentiella kunder aktivt via utskick, mail eller telefon. Uppgifterna kan komma Promentor tillhanda genom företags websidor eller annan extern tjänst. Se nedan intresseavvägning.

Kategori Källa Laglig grund
Kontaktinformation Kund Intresse
Ljudupptagningar/E-post Kund Intresse

 

Intresseavvägning:

För att kunna bedriva vår verksamhet gentemot företag behöver vi uppsöka nya potentiella kunder. För att komma i kontakt med dessa köper Promentor register på ett urval av företag som matchar de kriterier som Promentor anser kunna vara i behov av våra tjänster. Kontaktuppgifterna är till personer i egenskap av bolagsföreträdare av något slag. Promentor uppsöker denna kontakt under arbetstid (kl. 08-17) och bara i egenskap av försäljning företag till företag, dvs försäljning av våra företagstjänster. I de fall den potentiella kunden visar att vederbörande inte är eller kommer att ha framtida behov eller intresse av våra tjänster, raderas dennes uppgifter inom tre månader.

 

Förteckning på behandling och sparande av personuppgiftskategorier vid ansökan av kredit i form av lån eller fakturaköp. Syfte med behandlingen av dina personuppgifter är kunna genomföra en kreditprövning för att bedöma bolagets ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten. Vi kan också komma att behöva ta in en borgensförbindelse från privatperson som extra säkerhet.

Kategori Källa Laglig grund* Sparas
Personnummer Kund Lag (2004:297)
(FFFFS 2004:6)
Tills beslut om
avtal ingås eller
avslag.
Kontaktinformation Kund Lag (2004:297)
(FFFFS 2004:6)
Tills beslut om
avtal ingås eller
avslag
Inkomstuppgifter Kund Lag (2004:297)
(FFFFS 2004:6)
Tills beslut om
avtal ingås eller
avslag
Syfte med kredit Kund Lag (2004:297)
(FFFFS 2004:6)
Tills beslut om
avtal ingås eller
avslag
Anställningsform Kund Lag (2004:297)
(FFFFS 2004:6)
Tills beslut om
avtal ingås eller
avslag
Kreditupplysning Bisnode Lag (2004:297)
(FFFFS 2004:6)
Tills beslut om
avtal ingås eller
avslag

*Lag (2004:297) om Bank och finansieringsrörelse. Finansinspektionens allmänna råd (FFFFS
2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut.

 

Förteckning på behandling och sparande av personuppgiftskategorier efter tecknande av avtal. Syfte med behandlingen av dina personuppgifter är att säkerställa att vi kan uppfylla vår del av avtalet gentemot dig som kund och uppfylla rättsliga förpliktelser samt tillgodose vårt berättigande intresse av att kunna uppvisa att vi gjort erforderlig kreditprövning.

Kategori Källa Laglig grund Sparas
Personnummer Kund Enligt Avtal När avtalet är avslutat
Kontaktinformation Kund Enligt Avtal 7 år efter sista
avisering enl.
bokföringslagen
Inkomstuppgifter Kund Enligt Avtal När avtalet är avslutat
Syfte med kredit Kund Rättslig förpliktelse
enligt penningtvättslagen
När avtalet är avslutat
Anställningsform Kund Enligt Avtal När avtalet är avslutat
Kreditupplysning Bisnode Enligt Avtal När avtalet är avslutat
Kreditupplysning
bankuppgifter
Kund Enligt Avtal När avtalet är avslutat

 

 

Förteckning på behandling och sparande av personuppgiftskategorier vid kontakt med kundtjänst

Syfte med behandlingen är att på ett säkert och korrekt sätt kunna ge en god service genom att säkerställa din identitet och att spara underlag på överenskommelser mellan dig och oss.

Kategori Källa Laglig grund Sparas
Personnummer Kund Samtycke När avtalet eller
ärendet är
avslutat
Kontaktinformation Kund Samtycke När avtalet eller
ärendet är
avslutat
Ljudupptagningar/E-postr Kund Samtycke När avtalet är avslutat

 

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

• Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter för att verifiera den information vi har.. Kopian tillsänder vi dig kostnadsfritt på begäran en gång per år eller när det föreligger speciell anledning.

• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

• Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att dina personuppgifter inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Promentorsom kreditgivare, vilka hindrar oss från omedelbar radering. För att få tillgång till dina personuppgifter eller korrigera uppgifter kontakta sakerhet@promentorfinans.se

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som vi behöver dem för att kunna tillhandahålla våra tjänster enligt dina önskemål eller enlig tecknat avtal. Vi rensar och anonymiserar regelbundet och systematiskt dina uppgifter i våra system. När föreligger lagkrav att spara personuppgifter t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla din data inom EU/EES.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. Vi vidtar alltid rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 

Leverantörer och underleverantörer såsom printpartner, kundtjänstleverantör.

Promentor kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om kredit samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter. Promentor kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. Promentor kan komma att dela din information till tredje part. I det fall att Promentorsäljer eller köper del av eller hela verksamheter eller tillgångar, kan Promentorkomma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

Promentor förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan.Du rekommenderas därför att läsa denna Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar.

 

Kontakta oss

Vi frågor gällande dataskydd och personuppgifter kontakta oss på sakerhet@Promentorfinans.se

Promentor Finans AB som är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556654-9191 och har sitt säte på Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm .

Promentor Finans AB ingår i en koncern med flera bolag. Koncernmoderbolaget är Serafim Holding SA